Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ethiopiaobservatory.com/2018/09/19/%e1%89%a0%e1%89%a1%e1%88%ab%e1%8b%a9-%e1%8a%a0%e1%88%a8%e1%88%98%e1%8a%94%e1%8b%ab%e1%8b%8a%e1%8b%8d%e1%8a%95-%e1%89%b0%e1%8c%8d%e1%89%a3%e1%88%ad-%e1%8b%a8%e1%8d%88%e1%8c%b8%e1%88%99%e1%89%b5/
በቡራዩ አረመኔያዊውን ተግባር የፈጸሙት መንግሥት 'የተደራጁ ኃይሎች' ናቸው ብሎናል! መንግሥትም በተከታታይ ከመንግሥትነቱ እንዲያንስ በመደረጉ ኢትዮጵያዊነት ስለተጎዳ፣መንግሥትና ሕዝቡ በጊዜ በቃ ሊሉ ይገባል!