Don't have Telegram yet? Try it now!
https://hetaqrqire.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80-%d5%a7/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b4%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a1%d6%81%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%ad%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b9/
Աշխատողները մուրացկան երեխային կանչեցին խանութ որպեսզի տաքանա. Հաջորդ օրը նա այնպիսի բան արեց որ ստիպեց բոլորին արտասվել