Don't have Telegram yet? Try it now!
https://humanrightsinir.org/%e2%80%8f%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%e2%81%a7%e2%80%ab%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4%e2%80%ac%e2%81%a9-%da%af%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%a8/
شش درویش گنابادی بازداشت شدند