Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ited.gov.vn/quyet-dinh-ve-viec-giai-the-trung-tam-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc.html
Quyết định về việc giải thể Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực