Don't have Telegram yet? Try it now!
https://kazhiyurvaradanblog.in/2017/09/27/sundara-kanda-in-tamil-yatra-yatra-raghunatha-kirtanam-tatra-tatra-kritha-mastakanjalim-bhaspavaan-paripoorna-lochanam-marutim-namata-rakshasanthakam-the-sundarakandam-di/
...........Yatra yatra Raghunatha Kirtanam... Tatra tatra kritha mastakanjalim Bhaspavaan paripoorna lochanam Marutim namata rakshasanthakam................... ..... The Sundarakandam discourse notes ( Prose in tamil for daily recitation)