Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ochenklyovo.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d5%b0%d5%a5%d5%b6%d6%81-%d5%b0%d5%ab%d5%b4%d5%a1-%d5%bd%d6%87%d5%b6-%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%be-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b6%d5%a5%d5%b6%d6%81-%d5%a3%d5%ac%d5%ad%d5%ab%d5%b6-%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a8/
Հենց հիմա սևն եկավ Տարոնենց գլխին, տանը խուճապ է, բոլորը սարսափած, տեսեք ինչ է եղել Տարոն Մարգարյանին