Don't have Telegram yet? Try it now!
https://soclaimon.wordpress.com/2012/02/20/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%84/
การใช้ระบบตรึงเซลล์แบคทีเรียโพรพิโอนิกในการผลิตวิตามินบี 12 : ตอนปัจจัยที่จำเป็นต่อการผลิตและความคงตัวของเซลล์ที่ถูกตรึง