Don't have Telegram yet? Try it now!
https://soclaimon.wordpress.com/2012/03/08/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93/
ความแตกต่างของคุณลักษณะทางชีวเคมีของซีรั่มโปรตีน ของปลาในตระกูลปลานิลที่ศึกษาด้วยวิธี SDS-polyacrylamide gel