Don't have Telegram yet? Try it now!
https://soclaimon.wordpress.com/2012/03/18/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a/
รายงานชั้นต้นเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงบางประการของน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนอุบลรัตน์ ภายหลังปิดเขื่อนกั้นน้ำแล้ว