Don't have Telegram yet? Try it now!
https://soclaimon.wordpress.com/2014/08/16/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a7-schizochytrium-limacinum-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81/
การใช้สาหร่ายขาว Schizochytrium limacinum ในการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei, Boone) และผลที่มีต่อความทนทานต่อความเครียดและความต้านทานโรค