Don't have Telegram yet? Try it now!
https://soclaimon.wordpress.com/2014/08/16/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b2/
ผลของระยะเวลาในการงดอาหารต่อการเกิดตับและตับอ่อนแตกในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) หลังการต้ม