Don't have Telegram yet? Try it now!
https://soclaimon.wordpress.com/2014/08/18/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
ผลของเบต้ากลูแคนต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)