Don't have Telegram yet? Try it now!
https://sootinclaimon.com/2017/05/02/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2-%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99/
แจงสี่เบีย :‘ณรงค์ กลิ่นถือศีล’เกษตรกรต้นแบบข้าวอินทรีย์ แนวทางพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน