Don't have Telegram yet? Try it now!
https://thanhnientudo.com/2018/06/11/khong-99-nam-khong-70-nam-khong-dac-khu-dung-tao-co-hoi-cho-ke-thu-xam-chiem-dat-dai-cua-to-tien-mot-cach-hop-phap/
KHÔNG 99 NĂM. KHÔNG 70 NĂM. KHÔNG ĐẶC KHU. ĐỪNG TẠO CƠ HỘI CHO KẺ THÙ XÂM CHIẾM ĐẤT ĐAI CỦA TỔ TIÊN MỘT CÁCH HỢP PHÁP