Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.cafe-liberal.com/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%88%db%8c%da%98-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%da%a9/
گزارش ویژ: شمار چشمگیری از مقامات رژیم که به ثروتی رسیده اند، پولهایشان را در خارج از کشور، برای روز مبادا، سرمایه گذاری می کنند