Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.pravniblog.com/stvarno-pravo/pravo-vlasnistva-na-pokretninama/
Pravo vlasništva na pokretninama