Don't have Telegram yet? Try it now!
https://asreertebat.com/news/7819/معاون-آموزش-بنیاد-ملی-بازیzwnjهای-رایانهzwnjای-10-درصد-بازیzwnjهای-ویدئویی-را-در-کشور-بر-روی-موبایل-و-کامپیوتر-داریم-که-درصد-خوبی-نیست--بازیzwnjهایی-که-با-تم-ایرانی--اسلامی-ساخته-میzwnjشوند-و-یا-حاوی-عناصر-فرهنگی-کشور-باشند-در-بازارهای-جهانی-از-موفقیت-بیشتری-نسبت-به-سایر-بازیzwnjها-برخوردار-هستند--ما-هنوز-رشته-دانشگاهی-به-نام-quotبازی-سازیquot-در-دانشگاهzwnjهای-کشور-نداریم