Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/335850/ورود-موضوع-زنان-و-خانواده-برای-اولین-بار-در-سالنامه-آماری-کشور
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به همکاری این معاونت با مرکز آمار ایران گفت: در جلسات هماهنگی با مرکز آمار ایران، موضوع زنان و خانواده را برای اولین بار در سالنامه آماری کشور به عنوان یکی از محورهای گزارش سالنامه آماری وارد کردیم