Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/336074/تغییرات-گسترده-مدیریتی-در-گمرکات-کشور-طی-روزهای-آینده
قرار است تعداد قابل توجهی از مدیران ستاد و گمرکات اجرایی کشور در روزهای آتی جابه جا شوند