Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/336733/قرائن-موجود-نشان-می-دهد-امام-موسی-صدر-زنده-است
سید کاظم صدر، برادرزاده امام موسی صدر، درباره امام موسی صدر گفت: ناپدید شدن ایشان هنوز مورد ابهام است. یعنی هیچ تاییدی مبنی بر ناپدید شدن امام موسی صدر نبوده و نیست. در واقع قرائن موجود حاکی از این است که ایشان زنده هستند