Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.bahook.com/product/4826
. همة ملل و اقوام جهان دارای مجموعه‌ای از اساطیر بوده و هستند که مطالعة آن، گذشته از جذابیت داستان‌ها، نمایانگر سیر تحول اندیشة انسانی و تلاش نیاکان ما برای پی بردن به اسرار هستی و ناشناخته‌های عالم وجود است. اساطیر ملل، برآمده از ژرفای ذهن انسان‌ها در زمانی است که هنوز انسان از فطرت خویش، این‌قدر فاصله نگرفته بود و می‌توانست نیازها و تمایلات معنوی خود را در قالب داستان‌هایی دلکش و جذاب عرضه کند که ضمناً الگویی باشد برای اندیشه و رفتار اجتماعی نسل‌های آینده. تأثیر اساطیر در زندگی ما ـ مردم عصر اتم ـ به حدی است که روانشناسان پیرو مکتب یونگ، کهن الگوهای اساطیری را مشخص کننده رفتار فرد می‌دانند و معتقدند که برای نفوذ و شناخت ناخودآگاه جمعی و فردی، باید اساطیری را مدنظر قرار داد که در ذهن آن فرد