Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.bahook.com/product/5157
. الیاده در این کتاب، برخی از نیرومندترین و جهانی‌ترین نمادهایی را توصیف و تحلیل می‌کند که در بسیاری از اعصار و در سطوح مختلف توسعة فرهنگی، بر تفکر اسطوره‌ای مشرق زمین و جهان غرب حکمفرما بوده است؛ نمادها و اساطیری که ساخته‌های بی‌اعتبار روح و روان بشر نیستند بلکه پاسخگوی نیاز انسان‌ها هستند و نقشی را ایفا می‌کنند که بسیار مهم و اساسی است: «آشکار کردن مستورترین ویژگی‌های وجود». به باور وی، بررسی آن‌ها ما را قادر می‌سازد تا به درک و شناخت بهتری از انسان «بما هو انسان» نایل گردیم، چرا که این اسطوره‌ها بر روح و روان انسان نقش بسته‌اند، به گونه‌ای که زدودن آن‌ها امکان‌‌پذیر نیست