Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.bahook.com/product/5655
. نویسندة کتاب منطق اکتشاف علمی، همانند هر دانشمند و فیلسوف دیگری می‌کوشد نقاب از چهرة حقیقت بردارد، اما از راه‌هایی به این تلاش می‌آغازد که با نوآوری‌ها و نواندیشی‌های خود او آمیخته‌اند. وی علم را سرتاسر به منزلة جهان‌شناسی می‌انگارد و معتقد است که افتخار فلسفه ـ همچون علم ـ متناسب با سهمی است که در این تکاپو داشته است. عقیدة دیگر نویسنده همانا اهمیت رشد معرفت است که هستة بنیادین مسایل شناخت‌شناسی بوده است، و بهترین راه شناخت چگونگی رشد معرفت، مطالعة نحوة رشد معرفت علمی است. پوپر نشان می‌دهد که اصیل‌ترین مسایل رایج در شناخت‌شناسی از حد روش‌های پررونق زبان‌کاوانه بسی فراتر می‌رود و تحلیل معرفت علمی را ایجاب می‌کند. به عقیدة پوپر، با آگاهی یافتن از روش صحیح علمی می‌توان از راز سر به مهر جهانی