Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.bahook.com/product/5937
. مجموعة تاریخ فلسفة راتلج به ترتیب زمانی به بررسی تاریخ فلسفة غربی از آغازگاه‌های آن در سدة ششم پیش از میلاد تا دوران کنونی می‌پردازد. در این مجموعه تمامی تحولات عمدة فلسفی عمیقاً بحث می‌شود. قسمت بیشتر این مجلدات به افرادی اختصاص داده شده که عموماً از فیلسوفان بزرگ تلقی می‌شوند. اما چهره‌های کم‌اهمیت‌تر نیز فراموش نشده‌اند و همراه با آن‌ها ده جلد تاریخ حاضر شامل اطلاعات پایه‌ای و انتقادی دربارة فیلسوفان مهم گذشته و حال است. این فیلسوفان آشکارا درون بستر فرهنگی و بویژه علمی زمانة خود قرار داشته‌اند. مخاطب تاریخ کنونی فقط متخصصان فلسفه نیستند. بلکه دانشجویان و خوانندة عام نیز در نظر گرفته شده. هر فصل توسط مرجع معتبر آن حوزه نوشته شده. فصل‌ها به سبکی خواندنی نگاشته شده‌اند و واژه‌نامه‌ای از اص