صرافى جوان
6.6K members
678 photos
10 videos
841 links
آخرين و بهترين قيمت پوند رافقط از ما بخواهيد.
دفتر لندن:
Tel: 020 3371 7575
Tel: 020 3843 0027
Mob: 079 1791 9444
Mob: 075 7717 5916

تماس از تهران :

85319722
Download Telegram
to view and join the conversation
🌟خريدپونداز حساب: 32,000تومان🌟
🌟فروش پونداز حساب :34,500 تومان🌟

این قیمت خرید مربوط به مقادیر بیشتر از هزار پوند و انتقال از حساب می باشد.

ارسال گواهینامه انگلیسی شخص واریز کننده وجه الزامی می باشد در تمامی واریزی ها
———————————
🌟خريد پوند از حساب: 31,000 تومان🌟
🌟فروش پوند از حساب:34,500 تومان🌟

این قیمت خرید مربوط به مبالغ کمتر از هزار پوند می باشد
ارسال گواهینامه انگلیسی شخص واریز کننده وجه الزامی می باشد در تمامی واریزی ها
————————————
22/Sep/2020 🗓

مبالغ كمتر از هزار پوند شامل 10£
كارمزد ميباشد.
دفتر لندن:
: (0044)2033717575

: (0044)2038430027

📞: (0044)7367528283

📞: (0044)7577175916

📞: (0044)7383879184

https://wa.me/447367528283

https://wa.me/447577175916

https://wa.me/447383879184

تماس از تهران :

009821-85319722
لطفا بدون هماهنگي تومان واريز نكنيد
www.JAVANEXCHANGE.com

آدرس دفتر لندن :
141 Ballards Lane, Finchley Central, London, UK, N3 1LJ
‏ ‏🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌟خريدپونداز حساب: 32,500تومان🌟
🌟فروش پونداز حساب :35,000 تومان🌟

این قیمت خرید مربوط به مقادیر بیشتر از هزار پوند و انتقال از حساب می باشد.

ارسال گواهینامه انگلیسی شخص واریز کننده وجه الزامی می باشد در تمامی واریزی ها
———————————
🌟خريد پوند از حساب: 31,500 تومان🌟
🌟فروش پوند از حساب:35,000 تومان🌟

این قیمت خرید مربوط به مبالغ کمتر از هزار پوند می باشد
ارسال گواهینامه انگلیسی شخص واریز کننده وجه الزامی می باشد در تمامی واریزی ها
————————————
23/Sep/2020 🗓

مبالغ كمتر از هزار پوند شامل 10£
كارمزد ميباشد.
دفتر لندن:
: (0044)2033717575

: (0044)2038430027

📞: (0044)7367528283

📞: (0044)7577175916

📞: (0044)7383879184

https://wa.me/447367528283

https://wa.me/447577175916

https://wa.me/447383879184

تماس از تهران :

009821-85319722
لطفا بدون هماهنگي تومان واريز نكنيد
www.JAVANEXCHANGE.com

آدرس دفتر لندن :
141 Ballards Lane, Finchley Central, London, UK, N3 1LJ
‏ ‏🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌟خريدپونداز حساب: 33,500تومان🌟
🌟فروش پونداز حساب :36,000 تومان🌟

این قیمت خرید مربوط به مقادیر بیشتر از هزار پوند و انتقال از حساب می باشد.

ارسال گواهینامه انگلیسی شخص واریز کننده وجه الزامی می باشد در تمامی واریزی ها
———————————
🌟خريد پوند از حساب: 32,000 تومان🌟
🌟فروش پوند از حساب:36,000 تومان🌟

این قیمت خرید مربوط به مبالغ کمتر از هزار پوند می باشد
ارسال گواهینامه انگلیسی شخص واریز کننده وجه الزامی می باشد در تمامی واریزی ها
————————————
24/Sep/2020 🗓

مبالغ كمتر از هزار پوند شامل 10£
كارمزد ميباشد.
دفتر لندن:
: (0044)2033717575

: (0044)2038430027

📞: (0044)7367528283

📞: (0044)7577175916

📞: (0044)7383879184

https://wa.me/447367528283

https://wa.me/447577175916

https://wa.me/447383879184

تماس از تهران :

009821-85319722
لطفا بدون هماهنگي تومان واريز نكنيد
www.JAVANEXCHANGE.com

آدرس دفتر لندن :
141 Ballards Lane, Finchley Central, London, UK, N3 1LJ
‏ ‏🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌟خريدپونداز حساب: 33,500تومان🌟
🌟فروش پونداز حساب :36,000 تومان🌟

این قیمت خرید مربوط به مقادیر بیشتر از هزار پوند و انتقال از حساب می باشد.

ارسال گواهینامه انگلیسی شخص واریز کننده وجه الزامی می باشد در تمامی واریزی ها
———————————
🌟خريد پوند از حساب: 32,000 تومان🌟
🌟فروش پوند از حساب:36,000 تومان🌟

این قیمت خرید مربوط به مبالغ کمتر از هزار پوند می باشد
ارسال گواهینامه انگلیسی شخص واریز کننده وجه الزامی می باشد در تمامی واریزی ها
————————————
25/Sep/2020 🗓

مبالغ كمتر از هزار پوند شامل 10£
كارمزد ميباشد.
دفتر لندن:
: (0044)2033717575

: (0044)2038430027

📞: (0044)7367528283

📞: (0044)7577175916

📞: (0044)7383879184

https://wa.me/447367528283

https://wa.me/447577175916

https://wa.me/447383879184

تماس از تهران :

009821-85319722
لطفا بدون هماهنگي تومان واريز نكنيد
www.JAVANEXCHANGE.com

آدرس دفتر لندن :
141 Ballards Lane, Finchley Central, London, UK, N3 1LJ
‏ ‏🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌟خريدپونداز حساب: 34,000تومان🌟
🌟فروش پونداز حساب :36,500 تومان🌟

این قیمت خرید مربوط به مقادیر بیشتر از هزار پوند و انتقال از حساب می باشد.

ارسال گواهینامه انگلیسی شخص واریز کننده وجه الزامی می باشد در تمامی واریزی ها
———————————
🌟خريد پوند از حساب: 32,500 تومان🌟
🌟فروش پوند از حساب:36,500 تومان🌟

این قیمت خرید مربوط به مبالغ کمتر از هزار پوند می باشد
ارسال گواهینامه انگلیسی شخص واریز کننده وجه الزامی می باشد در تمامی واریزی ها
————————————
26/Sep/2020 🗓

مبالغ كمتر از هزار پوند شامل 10£
كارمزد ميباشد.
دفتر لندن:
: (0044)2033717575

: (0044)2038430027

📞: (0044)7367528283

📞: (0044)7577175916

📞: (0044)7383879184

https://wa.me/447367528283

https://wa.me/447577175916

https://wa.me/447383879184

تماس از تهران :

009821-85319722
لطفا بدون هماهنگي تومان واريز نكنيد
www.JAVANEXCHANGE.com

آدرس دفتر لندن :
141 Ballards Lane, Finchley Central, London, UK, N3 1LJ
‏ ‏🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌟خريدپونداز حساب: 35,000تومان🌟
🌟فروش پونداز حساب :37,500 تومان🌟

این قیمت خرید مربوط به مقادیر بیشتر از هزار پوند و انتقال از حساب می باشد.

ارسال گواهینامه انگلیسی شخص واریز کننده وجه الزامی می باشد در تمامی واریزی ها
———————————
🌟خريد پوند از حساب: 33,000 تومان🌟
🌟فروش پوند از حساب:37,500 تومان🌟

این قیمت خرید مربوط به مبالغ کمتر از هزار پوند می باشد
ارسال گواهینامه انگلیسی شخص واریز کننده وجه الزامی می باشد در تمامی واریزی ها
————————————
28/Sep/2020 🗓

مبالغ كمتر از هزار پوند شامل 10£
كارمزد ميباشد.
دفتر لندن:
: (0044)2033717575

: (0044)2038430027

📞: (0044)7367528283

📞: (0044)7577175916

📞: (0044)7383879184

https://wa.me/447367528283

https://wa.me/447577175916

https://wa.me/447383879184

تماس از تهران :

009821-85319722
لطفا بدون هماهنگي تومان واريز نكنيد
www.JAVANEXCHANGE.com

آدرس دفتر لندن :
141 Ballards Lane, Finchley Central, London, UK, N3 1LJ
‏ ‏🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌟خريدپونداز حساب: 35,500تومان🌟
🌟فروش پونداز حساب :38,000 تومان🌟

این قیمت خرید مربوط به مقادیر بیشتر از هزار پوند و انتقال از حساب می باشد.

ارسال گواهینامه انگلیسی شخص واریز کننده وجه الزامی می باشد در تمامی واریزی ها
———————————
🌟خريد پوند از حساب: 33,500 تومان🌟
🌟فروش پوند از حساب:38,000 تومان🌟

این قیمت خرید مربوط به مبالغ کمتر از هزار پوند می باشد
ارسال گواهینامه انگلیسی شخص واریز کننده وجه الزامی می باشد در تمامی واریزی ها
————————————
29/Sep/2020 🗓

مبالغ كمتر از هزار پوند شامل 10£
كارمزد ميباشد.
دفتر لندن:
: (0044)2033717575

: (0044)2038430027

📞: (0044)7367528283

📞: (0044)7577175916

📞: (0044)7383879184

https://wa.me/447367528283

https://wa.me/447577175916

https://wa.me/447383879184

تماس از تهران :

009821-85319722
لطفا بدون هماهنگي تومان واريز نكنيد
www.JAVANEXCHANGE.com

آدرس دفتر لندن :
141 Ballards Lane, Finchley Central, London, UK, N3 1LJ
‏ ‏🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌟خريدپونداز حساب: 35,500تومان🌟
🌟فروش پونداز حساب :38,000 تومان🌟

این قیمت خرید مربوط به مقادیر بیشتر از هزار پوند و انتقال از حساب می باشد.

ارسال گواهینامه انگلیسی شخص واریز کننده وجه الزامی می باشد در تمامی واریزی ها
———————————
🌟خريد پوند از حساب: 33,500 تومان🌟
🌟فروش پوند از حساب:38,000 تومان🌟

این قیمت خرید مربوط به مبالغ کمتر از هزار پوند می باشد
ارسال گواهینامه انگلیسی شخص واریز کننده وجه الزامی می باشد در تمامی واریزی ها
————————————
30/Sep/2020 🗓

مبالغ كمتر از هزار پوند شامل 10£
كارمزد ميباشد.
دفتر لندن:
: (0044)2033717575

: (0044)2038430027

📞: (0044)7367528283

📞: (0044)7577175916

📞: (0044)7383879184

https://wa.me/447367528283

https://wa.me/447577175916

https://wa.me/447383879184

تماس از تهران :

009821-85319722
لطفا بدون هماهنگي تومان واريز نكنيد
www.JAVANEXCHANGE.com

آدرس دفتر لندن :
141 Ballards Lane, Finchley Central, London, UK, N3 1LJ
‏ ‏🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧